GreekEnglish (United Kingdom)
Net Development

Νεοφυής Επιχειρηματικότητα

There are no translations available.

Στόχος του Προγράμματος «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» είναι η στήριξη για την ανάπτυξη υγιούς νεοφυούς επιχειρηματικότητας που θα συνδέεται άμεσα με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Για το λόγο αυτό το πρόγραμμα αφορά στην ίδρυση νέων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων από ανέργους και από ελεύθερους επαγγελματίες που δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας .
Δυνητικοί Δικαιούχοι

Δυνητικοί δικαιούχοι της δράσης είναι άνεργοι και φυσικά πρόσωπα που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα ή ενώσεις αυτών, προκειμένου να ιδρύσουν νέα επιχείρηση. Οι δυνητικοί δικαιούχοι της Δράσης κατηγοριοποιούνται σύμφωνα με τα παρακάτω:
Κατηγορία Δικαιούχων Α: Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης.
Κατηγορία Δικαιούχων Β: Οι ατομικοί επιχειρηματίες παροχής υπηρεσιών οι οποίοι είναι ενεργοί επιτηδευματίες χωρίς να έχουν σχέση μισθωτής εργασίας και δεν λαμβάνουν σύνταξη γήρατος κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης.
Δεν είναι επιλέξιμοι οι ατομικοί επιχειρηματίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα. Δεν θεωρείται ότι ασκείται εμπορική δραστηριότητα εφόσον το δηλούμενο εξ’ αυτής εισόδημα αντιπροσωπεύει εως και το 25% του συνολικώς δηλωθέντος εισοδήματος. Συνεργασίες μεταξύ των δικαιούχων των δύο κατηγοριών επιτρέπονται προκειμένου να ιδρύσουν νέα επιχείρηση.
Οι δικαιούχοι θα πρέπει να έχουν κάνει έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας στο διάστημα από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής έως και την καταληκτική ημερομηνία προσκόμισης των δικαιολογητικών ένταξης.
Επιλέξιμες Δαπάνες

1. Λειτουργικά (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες ηλεκτρισμού, σταθερής και κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης, λοιπές κοινόχρηστες δαπάνες, δαπάνες φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες, κα.), έως 60% του προϋπολογισμού
2. Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομικής, συμβουλευτικής, λογιστικής υποστήριξης, υπηρεσίες θερμοκοιτίδας, σύνταξης και παρακολούθησης επιχειρηματικού σχεδίου και επαγγελματικής κατάρτισης), έως  8% του προϋπολογισμού
3. Δαπάνες προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις, έως 15% του προϋπολογισμού
4. Αποσβέσεις παγίων / Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού, έως 30% του προϋπολογισμού
5. Αγορά/Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού/ Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας 40% με χρήση ρήτρας ευελιξίας
(Δαπάνες αγοράς εξοπλισμού ποσού άνω των 1500€ με υποχρέωση διατήρησης της επένδυσης 3 έτη μετά την ολοκλήρωση του έργου μετά από την τελική πληρωμή της δημόσιας δαπάνης)
6. Προμήθεια αναλωσίμων, έως 15% του προϋπολογισμού
7. Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηματία/εταίρων), έως 30% του προϋπολογισμού
8. Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις, έως 24.000€
9. Δαπάνες προετοιμασίας, υποβολής, κατοχύρωσης ή ανανέωσης για αναγνωρισμένο τίτλο βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας, έως 20% του προϋπολογισμού.
Ως έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της πρότασης.

Ύψος Προϋπολογισμού

Στο πλαίσιο του προγράμματος ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης (επιχορηγούμενος π/υ)έως 60.000,00€.
Το ποσοστό ενίσχυσης των επενδυτικών προτάσεων ορίζεται σε 100% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης.
Υπάρχει δυνατότητα προκαταβολής μέχρι και το 40% της αναλογούσας Δημόσιας Δαπάνης έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής, από τραπεζικό ή άλλο δημόσιο χρηματοδοτικό ίδρυμα εγκατεστημένο στην Ελλάδα.
Ο προϋπολογισμός της δημοσίας δαπάνης της δράσης ανέρχεται σε 120 εκατ. € και θα κατανεμηθεί σε δύο (2) κύκλους (1ος κύκλος -τρέχων- Α’ Εξάμηνο 2016: 60% του Π/Υ = 72.000.000€) και κατανέμεται στις 13 περιφέρειες της χώρας.

Διάρκεια Υλοποίησης

Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης του επιχειρηματικού σχεδίου.

Περίοδος Υποβολής

Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των επιχειρηματικών σχεδίων στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (http://www.ependyseis.gr/) ορίζεται η 17/03/2016 με καταληκτική ημερομηνία 27/04/2016.
Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά µε το «Έντυπο Υποβολής», το οποίο παράγεται κατά τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής από το Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ). Η αίτηση περιλαμβάνει το επενδυτικό σχέδιο του υποψηφίου και επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης.
Η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής είναι υποχρεωτική και οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται ηλεκτρονικά ΜΟΝΟ μέσω του δικτυακού τόπου (ιστοσελίδα) www.ependyseis.gr.

Σχετικά αρχεία

Σύνοψη Προγράμματος (PDF - 239,58 Kb)
Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων (PDF - 2,69 Mb)
Μεμονωμένο Αρχείο Excel με τους Επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) για τη διευκόλυνση των ενδιαφερομένων (της με Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ: 668 / 148/ A2 Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης) (22/2/2016) (XLS - 2,5 Mb)

Η A.B.C.S. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ διαθέτει τεχνογνωσία, εξειδικευμένη γνώση  και σημαντική εμπειρία στον τομέα του σχεδιασμού, ανάπτυξης και διαχείρισης επιχορηγούμενων επενδύσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας ή στείλτε This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it για να έρθουμε σε επαφή μαζί σας


Premium Services